Академиялық сапа жөніндегі Комитет академиялық сипаттағы мәселелерді қарастырумен айналысады, атап айтқанда, жалпы білім берудің даярлық бағдарламаларын, академиялық саясат, силлабустар мен оқу жұмыс бағдарламаларын, өткізілген емтихан сессияларын және т.б. Академиялық сапа жөніндегі Комитеттің төрағасын Мектеп Кеңесі сайлайды.

Төраға – ф.ғ.к.,доцент Малгараева З.Б.

Мүшелері – т.ғ.к. акад.проф. МукатаеваЛ.К, магистр АлибековаА.З., т.ғ.к. Вьюшкова Е.А., магистр Ахметвалиева И.Н., ф.ғ.к. Дюсупбаева К.С., магистр Емельянова Е.В., Омарова Ж.С.

Хатшы – ф.ғ.к. Камиева Г.К.